EFT Förbundets stadgar

Namn och syfte

Förbundets namn är EFT Förbundet – Yrkesförbundet för Knackningsmetoder.

Det främsta syftet med förbundet är att vara en ideell och oberoende yrkesorganisation som representerar lämpligt certifierade och yrkesverksamma EFT-behandlare.

EFT Förbundet etablerar och upprätthåller de högsta kraven på etik och uppförande som minst krävs av internationellt reglerande organ, men kan överstiga dem.
EFT Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende instans.
EFT Förbundet uppmuntrar certifierad yrkesutövning av knackning i olika former.
EFT Förbundet ger stöd genom att ge medlemmar stöd vid problem som kan uppstå i deras professionella utövande av knackningsmetoder, samt genom att vara ett forum för utbyte av ideer och kunskap.
EFT förbundet erbjuder en prisvärd yrkesansvarsförsäkring samt en företagsförsäkring för medlemmar
EFT Förbundet ger information till allmänheten om EFT och liknande knackningsmetoder.
EFT Förbundet ska publicera ett reklamationsförfarande för alla medlemmar och allmänheten, baserat på AAMET Internationals förfarande*.
EFT Förbundet avser att kunna verka som remissinstans i frågor som rör EFT.
EFT Förbundet upprätthåller en förteckning över medlemmar och tillåter endast praktiserande medlemmar att gå med förutsatt att de samtycker till, och följer, AAMETs uppförandekod och etik.
EFT Förbundet producerar ett regelbundet nyhetsbrev.

* The Association for the Advancement of Meridian and Energy Techniques, AAMET International, har en väl genomarbetat reklamationsförfarande: Complaints and Disciplinary Procedure.

Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskapet gäller för EFT-behandlare som är utbildade och certifierade via AAMET International (The Association for the Advancement of Meridian and Energy Techniques) eller Center för Energipsykologi eller annan likvärdig utbildare i Sverige samt utbildade EFT-behandlare med certifikat från likvärdig utbildning.

För att få inträde skickas ansökan till styrelsen med kopia av diplom där kursinnehåll tydligt framgår. Innan medlemskap godkänns måste sökande skriva under en försäkran att alltid följa förbundets stadgar och etiska regler (återfinns på EFT Förbundets hemsida).

Medlemmar i EFT förbundet - Yrkesförbund för Knackningsmetoder skall ...

... inneha EFT-certifiering eller motsvarande.
... utöva knackning i sitt yrke.
... kunna ge en fullständig knackningsbehandling till kund.
... ha grundlig EFT metodkunskap.
... ha grundläggande kunskaper i EFTs historia och uppkomst.
... känna till var aktuell forskningsstatus på EFT finns INTERN LÄNK

Medlem förbinder sig att följa förbundets etiska regler. Som yrkesverksam medlem rekommenderar vi att man även är ansvarsförsäkrad. Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning. Medlem som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalat fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom medlem som skadar förbundet. I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

Medlemsavgift är för närvarande 495 kr per år och medlem (Gäller 2017). Medlemsavgiften revideras varje år på årsmötet.

Möten

Varje år skall ett årsmöte hållas i maj. Årsmötets tidpunkt ska finnas på hemsidan två månader innan detta och kallelse skickas ut till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Varje medlem äger yttrande- och rösträtt vid årsmöte och allmänt möte. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, dock inte vid personval då lottning används.

Varje medlem äger även motionsrätt till årsmöte. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Ordinarie ledamot som avgår under sin mandatperiod ersätts i första hand av annan ledamot som är villig att överta posten. Är detta inte möjligt lämnas posten vakant. Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse som bifogas kallelse till årsmötet.

Övriga förbundsmöten (3 per år) annonseras på:

EFT Förbundets hemsida
EFT Förbundets Facebooksida
EFT Nätverkets Facebooksida

Styrelsen

Styrelsen består av minst två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Styrelse utses på årsmöte med undantag av den första styrelsen vid uppstart av EFT Förbundet 2014.

Styrelsen har en ordförande, en sekreterare, en kommunikationsansvarig, en kassör och en webadministratör. En person kan ha flera roller. Övriga roller utses efter behov. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. När endast tre ledamöter är närvarande fordras enighet i beslut.

Det åligger styrelsen att bland annat ...

... verkställa av förbundsmötet fattade beslut.