EFT Förbundets stadgar

Namn och syfte

Förbundets namn är EFT Förbundet – Yrkesförbundet för Knackningsmetoder.

Det främsta syftet med förbundet är att vara en ideell och oberoende yrkesorganisation som representerar lämpligt certifierade och yrkesverksamma EFT-behandlare.

EFT Förbundet etablerar och upprätthåller de högsta kraven på etik och uppförande som minst krävs av internationellt reglerande organ, men kan överstiga dem.
EFT Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende instans.
EFT Förbundet uppmuntrar certifierad yrkesutövning av knackning i olika former.
EFT Förbundet ger stöd genom att ge medlemmar stöd vid problem som kan uppstå i deras professionella utövande av knackningsmetoder, samt genom att vara ett forum för utbyte av ideer och kunskap.
EFT förbundet erbjuder en prisvärd yrkesansvarsförsäkring samt en företagsförsäkring för medlemmar
EFT Förbundet ger information till allmänheten om EFT och liknande knackningsmetoder.
EFT Förbundet ska publicera ett reklamationsförfarande för alla medlemmar och allmänheten, baserat på AAMET Internationals förfarande*.
EFT Förbundet avser att kunna verka som remissinstans i frågor som rör EFT.
EFT Förbundet upprätthåller en förteckning över medlemmar och tillåter endast praktiserande medlemmar att gå med förutsatt att de samtycker till, och följer, AAMETs uppförandekod och etik.
EFT Förbundet producerar ett regelbundet nyhetsbrev.

* The Association for the Advancement of Meridian and Energy Techniques, AAMET International, har en väl genomarbetat reklamationsförfarande: Complaints and Disciplinary Procedure.

Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskapet gäller för EFT-behandlare som är utbildade och certifierade via AAMET International (The Association for the Advancement of Meridian and Energy Techniques) eller Center för Energipsykologi eller annan likvärdig utbildare i Sverige samt utbildade EFT-behandlare med certifikat från likvärdig utbildning.

För att få inträde skickas ansökan till styrelsen med kopia av diplom där kursinnehåll tydligt framgår. Innan medlemskap godkänns måste sökande skriva under en försäkran att alltid följa förbundets stadgar och etiska regler (återfinns på EFT Förbundets hemsida).

Medlemmar i EFT förbundet - Yrkesförbund för Knackningsmetoder skall ...

... inneha EFT-certifiering eller motsvarande.
... utöva knackning i sitt yrke.
... kunna ge en fullständig knackningsbehandling till kund.