Emotional Freedom Techniques

För vem och till vad?

Själva knackprocessen

Andra knackningsmetoder

Aktuell forskning

EFT i media

Man kan tycka att EFT strider mot allt sunt förnuft, men man måste ge den en chans innan man dömer ut den.

Dr. Gunilla Brattberg, leg. läkare och docent i hälso- och sjukvårdsforskning

Enkla, behagliga och effektiva tekniker.

Inkeri Barenthin, retired docent, Karolinska Institutet

Med EFT kommer man in på det väsentliga med en gång.

Anette Fagerlund, environmental inspector

Emotional Freedom Techniques

EFT, Emotional Freedom Techniques, har de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet i Sverige och utomlands som ett sätt att snabbt sänka stressnivån, läka trauma samt uppnå varaktiga förändringar vad gäller tanke- och beteendemönster.

EFT kan liknas vid en slags psykologisk akupunktur - utan nålar - i kombination med samtal, där känslor och kroppsförnimmelser finns med på samma villkor som orden. EFT har många beröringspunkter med mindfulness, i första hand avspänd närvaro och kärleksfull acceptans. EFT ligger helt i samklang med den nyaste neuropsykologiska forskningen på området.

Metoden utformades på 80-talet i USA av Gary Craig, och är en vidareutveckling och förenkling av föregångaren TFT, Thought Field Therapy.

Sedan Gary Craig lanserade sin version, som nu går under namnet Classical EFT eller Clinical EFT, har många varianter av knackning utvecklats (se Andra knackningsmetoder nedan).

EFT kan användas både som terapi och som självhjälpsmetod, och har idag användare världen över. Ett stort antal böcker har skrivits (några av EFT Förbundets medlemmar), och det finns kurser, webbutbildningar, workshops etc för att sprida kännedom om metoden.

Exakt hur EFT fungerar är inte klarlagt ännu. Det finns flera förklaringsmodeller. Den troligaste i nuläget är att knackningarna i kombination med mentalt fokus hämmar aktiviteten i amygdala, hjärnans "stresscentrum". Det finns även andra aktiva komponenter. Läs mer >>


Var ute och körde bil idag, första gången sedan olyckan - har inte vågat köra bil efter det. Körde på bron där det hände. Nu skrattar jag bara åt hur jag kunde tycka det var så läskigt, och att bron var så smal... Jag körde t o m på en ännu smalare bro, och det var inte heller några problem. Kändes fantastiskt!

Sara Svedin, recruiter

Jag känner mig lika lätt och ren som efter en terapisession. Jag har jobbat med det här [traumatiska minnet] i samtalsterapi förut. Skillnaden var att då kändes det jättehemskt varenda gång. Nu tog vi hand om minsta lilla rädsla när den dök upp. Det var annorlunda, bra på något sätt.

Christin Karvia, behavioral scientist

För vem och till vad?

EFT fungerar på allt som har en känslomässig grund. Det kan handla om jobbiga tankar och minnen, låsta beteendemönster, obehagliga känslor, smärta eller stress. Listan på behandlingsområden är omfattande, men alla har det gemensamt att kroppens alarmreaktion, fly/fäkta/frys, på ett eller annat sätt aktiverats.

När man med EFT-processen bearbetat problemet och på så sätt fått distans till det, går man vidare och förstärker de positiva alternativ och känslor som bidrar till en varaktig förändring i känslor och beteeende.

EFT sägs vara världens snabbast växande självhjälpsmetod. När man en gång lärt sig grunderna kan man på egen hand enkelt reglera stress och starka känslor i nuet.

Det kan vara svårare att komma åt problemets underliggande orsaker när man jobbar själv. "Man ser inte etiketten när man själv sitter inne i burken." Där kan det vara bra att knacka tillsammans med någon annan.

Vid svårare problematik som ångest, depression, fobier, trauma, PTSD, sexuella övergrepp, etc. rekommenderas man söka upp en professionell behandlare som stöttar och handleder.

Förutom personliga möten på plats kan EFT-sessioner också äga rum online. Det är ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att komma i åtnjutande av EFT.

Även behandling i grupp är ett bra alternativ när deltagarna har liknande problematik. Vid gruppbehandling behöver man inte nödvändigtvis avslöja några specifika detaljer om problemet, utan EFT-behandlarens ansvar blir att guida deltagarna till att hålla ett ”mindfullt” fokus på sina egna inre processer.

EFT och TTT har med stor framgång använts i krisdrabbade områden i Afrika (inbördeskrig) och Asien (tsunami och översvämning). Här i Sverige har EFT Förbundet intentionen att hjälpa flyktingar få traumahjälp via knackning.

EFT är ett flexibelt verktyg och passar i stort sett alla. EFT Förbundet anser metoden vara ett komplement till medicinsk och psykologisk behandling. Metoden har få och små biverkningar.